Iron Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  45Fe     26     19     3/2      
  46Fe     26     20     0      
  47Fe     26     21     -7/2      
  48Fe     26     22     0      
  49Fe     26     23     -7/2      
  50Fe     26     24     0      
  51Fe     26     25     -5/2      
  52Fe     26     26     0      
  52mFe     26     26     12      
  53Fe     26     27     -7/2      
  53mFe     26     27     -19/2      
  54Fe     26     28     0     Stable  
  54mFe     26     28     10      
  55Fe     26     29     -3/2      
  56Fe     26     30     0     Stable  
  57Fe     26     31     -1/2     Stable  
  58Fe     26     32     0     Stable  
  59Fe     26     33     -3/2      
  60Fe     26     34     0      
  62Fe     26     36     0      
  63Fe     26     37     -5/2      
  64Fe     26     38     0      
  65Fe     26     39     -1/2      
  65mFe     26     39     -5/2      
  66Fe     26     40     0      
  67Fe     26     41     -1/2      
  67mFe     26     41     -5/2      
  68Fe     26     42     0      
  69Fe     26     43     -1/2      
  70Fe     26     44     0      
  71Fe     26     45     7/2      
  72Fe     26     46     0