Osmium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  162Os     76     86     0      
  163Os     76     87     -7/2      
  164Os     76     88     0      
  165Os     76     89     -7/2      
  166Os     76     90     0      
  167Os     76     91     -3/2      
  168Os     76     92     0      
  169Os     76     93     -3/2      
  170Os     76     94     0      
  171Os     76     95     -5/2      
  172Os     76     96     0      
  173Os     76     97     -5/2      
  174Os     76     98     0      
  175Os     76     99     -5/2      
  176Os     76     100     0      
  177Os     76     101     -1/2      
  178Os     76     102     0      
  179Os     76     103     -1/2      
  180Os     76     104     0      
  181m1Os     76     105     -7/2      
  181Os     76     105     -1/2      
  181m2Os     76     105     9/2      
  182Os     76     106     0      
  183mOs     76     107     -1/2      
  183Os     76     107     9/2      
  184Os     76     108     0     Stable  
  185m1Os     76     109     -7/2      
  185m2Os     76     109     11/2      
  185Os     76     109     -1/2      
  186Os     76     110     0      
  187Os     76     111     -1/2     Stable  
  188Os     76     112     0     Stable  
  189mOs     76     113     -9/2      
  189Os     76     113     -3/2     Stable  
  190Os     76     114     0     Stable  
  190mOs     76     114     -10      
  191Os     76     115     -9/2      
  191mOs     76     115     -3/2      
  192mOs     76     116     -10      
  192Os     76     116     0     Stable  
  193Os     76     117     -3/2      
  194Os     76     118     0      
  195Os     76     119     -3/2      
  196Os     76     120     0      
  197Os     76     121     5/2