Thallium Nucleus

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  177mTl     81     96     -11/2      
  177Tl     81     96     1/2      
  178Tl     81     97     0      
  179mTl     81     98     -9/2      
  179Tl     81     98     1/2      
  180Tl     81     99     0      
  181mTl     81     100     -9/2      
  181Tl     81     100     1/2      
  182m2Tl     81     101     -10      
  182m1Tl     81     101     7      
  182Tl     81     101     -2      
  183Tl     81     102     1/2      
  183m2Tl     81     102     13/2      
  183m1Tl     81     102     -9/2      
  184Tl     81     103     -2      
  184m2Tl     81     103     -10      
  184m1Tl     81     103     7      
  185Tl     81     104     1/2      
  185mTl     81     104     -9/2      
  186m1Tl     81     105     7      
  186Tl     81     105     -2      
  186m2Tl     81     105     -10      
  187mTl     81     106     -9/2      
  187Tl     81     106     1/2      
  188Tl     81     107     -2      
  188m2Tl     81     107     -9      
  188m1Tl     81     107     7      
  189Tl     81     108     1/2      
  189mTl     81     108     -9/2      
  190m1Tl     81     109     7      
  190m3Tl     81     109     -9      
  190Tl     81     109     -2      
  190m2Tl     81     109     -8      
  191mTl     81     110     -9/2      
  191Tl     81     110     1/2      
  192m2Tl     81     111     -8      
  192Tl     81     111     -2      
  192m1Tl     81     111     7      
  193Tl     81     112     1/2      
  193mTl     81     112     -9/2      
  194Tl     81     113     -2      
  194mTl     81     113     7      
  195mTl     81     114     -9/2      
  195Tl     81     114     1/2      
  196Tl     81     115     -2      
  196mTl     81     115     7      
  197Tl     81     116     1/2      
  197mTl     81     116     -9/2      
  198m1Tl     81     117     7      
  198m2Tl     81     117     5      
  198Tl     81     117     -2      
  198m3Tl     81     117     -10      
  199mTl     81     118     -9/2      
  199Tl     81     118     1/2      
  200Tl     81     119     -2      
  200m2Tl     81     119     5      
  200m1Tl     81     119     7      
  201mTl     81     120     -9/2      
  201Tl     81     120     1/2      
  202mTl     81     121     7      
  202Tl     81     121     -2      
  203Tl     81     122     1/2     Stable  
  203mTl     81     122     25/2      
  204Tl     81     123     -2      
  204m2Tl     81     123     -12      
  204m1Tl     81     123     7      
  204m3Tl     81     123     20      
  205m1Tl     81     124     25/2      
  205m2Tl     81     124     -35/2      
  205Tl     81     124     1/2     Stable  
  206Tl     81     125     0      
  206mTl     81     125     -12      
  207mTl     81     126     -11/2      
  207Tl     81     126     1/2      
  208Tl     81     127     5      
  209Tl     81     128     1/2      
  210Tl     81     129     5      
  211Tl     81     130     1/2      
  212Tl     81     131     5